17 Kasım 2016 Perşembe

2017 Yılı Asdep Teknik Şartnamesi


DENİZLİ AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR İL MÜDÜRLÜĞÜ
AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLEN
AİLE SOSYAL DESTEK PROGRAMI (ASDEP) KAPSAMINDA DANIŞMA YÖNLENDİRME ELEMANI/ASDEP GÖREVLİSİ 2017 YILI HİZMET ALIMINDA UYGULANACAK
TEKNİK ŞARTNAME

MADDE 1- İŞİN KONUSU:

Bakanlığımız tarafından sunulan sosyal yardım ve  sosyal hizmetler başta olmak üzere kamunun imkânları ve hizmetleri konusunda desteğe ihtiyacı olan kişi ve ailelere ulaşılması, psiko-sosyal ve ekonomik durumlarının incelenerek değerlendirilmesi ve ihtiyaç duyulan hizmetlerden yararlandırılmalarına yönelik, gereken rehberlik ve yönlendirmenin yapılması yoluyla vatandaşlarımız ile kamu hizmetlerinin buluşturulmasının ve söz konusu hizmetlerin vatandaşlara sağladığı imkânların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığının değerlendirilmesinin amaçlandığı Aile Sosyal Destek Programının hayata geçirilmesi için özel hizmet alımı yoluyla personel temini işidir.


MADDE 2- İŞİN TANIMI VE NİTELİĞİ

Yüklenici, aşağıda yer alan destek taleplerinin karşılanmasına yönelik, gereken rehberlik ve yönlendirmenin yapılmasını ve izlenmesini teminen Danışma Yönlendirme Elemanı/ASDEP Görevlisi çalıştırılmasını sağlayacaktır. Bu kapsamda söz konusu elemanlar, görevli oldukları bölgeye dair Kurum, kuruluş ve kişilerden gelen bilgileri de dikkate alarak sosyal hizmet faaliyet ve uygulamalarından yararlanacak aile ve bireylerin tespiti, sosyal sorunların analizi amacıyla gerçekleştirilen veri ve bilgi toplama ile danışma ve yönlendirme faaliyetlerini yaparak asli işi yapan personellere yardımcı olacak şekilde  çalışacaktır.
Danışma Yönlendirme Elemanı/ASDEP Görevlisi, sosyal yardım ve sosyal hizmete ihtiyacı olan aile ve bireylerin;

1.        Nakdi Yardım,
2.        Ayni Yardım,
3.        İş ve Meslek Kurslarına/Kuruluşlarına Yönlendirme,
4.        Eğitim Düzeyinin Yükseltilmesi,
5.        Psiko-Sosyal Destek ve Rehabilitasyon,
6.        Şiddet, İhmal, İstismar Nedeniyle Destek,
7.        Genel Sağlık Sigortası Destek,
8.        Barınma/Bakım ve Rehabilitasyon Destek,
9.        Huzurevi/ Bakım ve Rehabilitasyon Destek,
10.    Yaşlılık Maaşı,
11.    Ulaşım Destek,
12.    Engelli Maaşı,
13.    Engelli, Şehit yakınları ve Gazilere yönelik (kimlik kartı, istihdam vb.),
14.    Malulen Emeklilik Destek,
15.    Alkol ve Sigara Bağımlılığı Destek,
16.    Madde Bağımlılığıyla Mücadelede Destek,
17.    Afet ve Acil Durumlara Yönelik Destek,
18.    İstihdam Destek,
19.    Sağlık Destek,
20.    Eğitim Destek,
21.    Diğer
hizmet taleplerinin karşılanmasına yönelik hane ziyaretleri yapacak, kurum, kuruluş ve kişilerden gelen bilgileri de dikkate alarak elde edilen bilgileri veri tabanına işleyecek, bu bilgiler doğrultusunda rehberlik yapacak, ilgili hizmet birimlerine ve kuruluşlara yönlendirilmesi ile takibinin yapılması işlerini yerine getirecektir.

MADDE 3- TANIMLAR

Bu Şartnamede geçen;

Aile Sosyal Destek Programı (ASDEP):Kamunun imkânları ve hizmetleri konusunda desteğe ihtiyacı olan ailelere ulaşılması, psiko-sosyal ve ekonomik durumlarının incelenerek değerlendirilmesi, gereksinim duydukları hizmetlerden yararlandırılmalarına yönelik gereken rehberlik ve yönlendirmenin yapılması yoluyla vatandaşlarımız ile kamu hizmetlerinin daha hızlı buluşturulmasını amaçlayan Programı,
Danışma Yönlendirme Elemanı/ASDEP Görevlisi: ASDEP kapsamında özel hizmet alımı yoluyla istihdam edilecek personeli,
İdare: Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı DENİZLİ İl Müdürlüğünü,
Bakanlık: Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığını,
Bütünleşik Sosyal Yardım Veri Tabanı: Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı tarafından hazırlanan ve devlet tarafından verilen tüm sosyal yardımlar ile ilgili veri tabanlarının entegre edildiği yazılımı
ifade etmektedir.MADDE 4- ÇALIŞTIRILACAK PERSONELİN NİTELİKLERİ VE GÖREVLERİ

4.1-Yüklenici, ASDEP kapsamında, aşağıda belirtilen vasıflara haiz personel çalıştırmakla yükümlüdür.

1.        Türk vatandaşı olan,
2.        Kamu haklarından mahrum bulunmayan,
3.        Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, (Fetö/Pdy, Dhkpc, Pkk, Daeş vb.terör örgütleri ile irtibatı, ilişkisi olan) Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, cinsel dokunulmazlığa karşı suçlar,  zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm  olmayan,
4.        Devletin güvenliğine karşı suçlar, (Fetö/Pdy, Dhkpc, Pkk, Daeş vb.terör örgütleri ile irtibatı, ilişkisi olan) Anayasal  düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, cinsel dokunulmazlığa karşı suçlar,  zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından hakkında soruşturma veya kovuşturma olmayan,
5.        657 sayılı Devlet Memurları Kanunun 53. Maddesi hükümleri saklı kalmak şartıyla görevini devamlı yapmasına engel fiziksel veya akıl hastalığı olmayan.
6.        Yurdun her yerinde görev yapmasına, her türlü iklim ve yolculuk şartlarında seyahat etme engeli bulunmayan,
7.        Sosyal Hizmet, Psikoloji, Sosyoloji, Çocuk Gelişimi, Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık, Aile ve Tüketici Bilimleri bölümleri mezunları ve bu bölümlere denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yurtiçindeki veya yurtdışındaki öğretim kurumlarından en az lisans düzeyinde mezun olan,

4.2- Danışma Yönlendirme Elemanı/ASDEP Görevlisinin Yükümlülükleri

1.        Ziyaret edilen kişi ve ailelere ASDEP hakkında bilgilendirmede bulunmak.
2.        Ziyaret öncesinde sorumluluk alanında yer alan kişi ve ailelere dair mevcut idari veri tabanlarında (Bütünleşik Sosyal Yardım veri tabanı vb.) yer alan bilgiler doğrultusunda vatandaşların sosyal ve ekonomik durumlarını incelemek ve değerlendirmek, görüşme sırasında inceleme ve gözlemlerde bulunmak, notları ve verileri işlemek.
3.        ASDEP kapsamında hazırlanan yazılımı etkin bir şekilde kullanmak ve bu yazılım aracılığıyla gerekli veri girişlerini yapmak.
4.        Aile ve aile bireylerinin ihtiyacına ilişkin durumunu incelemek ve ihtiyaç duyulan hizmet veya destek ile ilgili gerekli yönlendirme ve rehberlikte bulunmak, gerektiği takdirde söz konusu desteğe erişimini kolaylaştırmak için bizzat yardımcı olmak veya aracılık etmek.
5.        Bakanlık ve kamunun diğer hizmetlerine ihtiyacı olan kişi ve aileleri, sorunlarının çözümü için ilgili kurum ve kuruluşlara, yerel yönetimlere ve STK’lara yönlendirmek.
6.        Sorumluluk alanındaki muhtar, öğretmen, din görevlisi, sağlık görevlisi, komşu, aile büyüğü, yörenin ileri geleni vb. kişilerle ve ilgili kurum ve kuruluşlarla irtibat içinde bulunmak, kendisine iletilen bilgileri değerlendirmek ve bu doğrultuda gerekli çalışmaları yapmak.
7.        Çağrı merkezleri, başvurular, yazışmalar veya çeşitli bildirimler aracılığıyla kendisine ulaşan bilgileri değerlendirmek ve bu doğrultuda gerekli çalışmaları yapmak.
8.        Müdahalesi zorunlu durumlar (konusu suç teşkil eden vb.) dışında, ASDEP sürecinin başlatılmasına ilişkin çalışmalar yapmak ve devam ettirilmesini öncelikle “ailenin veya kişinin talebi ile” gerçekleştirmek, gerektiğinde görüşmeler yoluyla bu talebin oluşmasına katkı vermek, ASDEP sürecinde, aile tarafından destek ve yönlendirme talebinde bulunulan konularla ilgili olarak, sorunların, ailede herhangi bir huzursuzluğa, rahatsızlığa ya da karışıklığa sebebiyet verilmeden çözümü yönünde çalışmalar yapmak. Ailenin rehberlik ve destek talep etmemesi durumunda sadece durum tespiti yapmak.
9.        Ziyaret edilen aile ve kişilere ait kişisel bilgilerin mahremiyetini ve güvenliğini, görevi sona ermiş olsa bile sağlamak.
10.    Bakanlık hizmetlerinden faydalanan aile ve kişileri izlemek, ihtiyaç halinde tedbirlerin alınmasına katkı sağlamak.
11.    Sosyal yardım ve/veya sosyal hizmetlere ilişkin mevcut veri tabanlarında kayıtlı olmayan herhangi bir kişi veya aile ile ilgili olarak gerekmesi halinde, ASDEP sürecinin başlatılmasını ve acil durumlarda öncelikle gerekli işlemlerin yapılmasını sağlamak, müteakiben ASDEP sürecine ilişkin sisteme giriş işlemini gerçekleştirmek.
12.    Yapılan yönlendirme ve rehberliğe ilişkin tüm süreci takip etmek, sürece ilişkin veri girişlerini sağlamak üzere paydaş kurumlardan gerekli bilgileri temin etmek ve söz konusu süreçlere ilişkin tüm veri girişlerini gerçekleştirmek.
13.    Gerçekleştirilen yönlendirmelere ilişkin destek süreçlerinin mümkün olduğunca hızlı bir şekilde başlatılmasına yönelik çalışmalar yapmak, süreçleri hızlandırmak.
14.    Desteğe ihtiyacı olan kişi ve aileleri periyodik olarak (en az 12 ayda bir) ziyaret etmek, gerekli değerlendirmeleri, veri girişi ve raporlamaları düzenli olarak yapmak.
15.    Sorumluluk alanındaki, sosyal yardım ve sosyal hizmet alanında faaliyet gösteren kamu ve özel kurum ve kuruluşlar ile STK’ları hizmetlerin işleyişi ve etkinliği yönünden izlemek, gerektiğinde tespitlerini İl Müdürlüğüne iletmek.
16.    Bakanlık veya İl Müdürlüğü tarafından verilecek diğer iş ve işlemleri yapmak, mevzuatta tanımlanan ve mesleki formasyonuna uygun “DURUM TESPİT VE İNCELEME RAPORU” yazmak

MADDE 5- DANIŞMA YÖNLENDİRME ELEMANI/ASDEP GÖREVLİLERİNİN UYACAĞI KURALLAR

1.        Danışma Yönlendirme Elemanı/ASDEP Görevlisi, İdare tarafından belirlenen bir Program dâhilinde görev yapacaktır. İdarenin bilgisi dışında Program değişikliği yapılmayacaktır. Program değişikliği konusunda İdarenin istekleri yerine getirilecektir.
2.        Danışma Yönlendirme Elemanı/ASDEP Görevlisi, zorunlu haller dışında devlet memurlarının tabi olduğu kılık-kıyafet talimatlarına uygun hareket edecektir.
3.        Danışma Yönlendirme Elemanı/ASDEP Görevlisi, zorunlu haller dışında, İdarece belirlenen ve Yüklenici tarafından temin edilen, kurumsal kimliği yansıtan, kimlik belgesi ile mevsim koşullarına göre yelek veya mont bulunduracaktır.
4.        Danışma Yönlendirme Elemanı/ASDEP Görevlisi, muhatap oldukları vatandaşa karşı nazik, anlayışlı, güler yüzlü ve iyi niyetli davranacaktır.
5.        Danışma Yönlendirme Elemanı/ASDEP Görevlisi, görevli oldukları süre içinde ve görev alanlarında görevi haricinde herhangi bir işle uğraşmayacak ve başka bir iş takibi yapmayacaktır.
6.        Danışma Yönlendirme Elemanı/ASDEP Görevlisi gizlilik sözleşmesi kapsamında, görevi sona ermiş olsa bile, gizli kalması gereken bilgileri ifşa etmeyecek, evrakın gizliliği ilkelerine riayet edecektir.
7.        Danışma Yönlendirme Elemanı/ASDEP Görevlisi, amirler, memurlar, diğer personel ve korunma altındaki kişiler ile olan ilişkilerinde nezaket ve ciddiyet kuralları çerçevesinde davranacaktır. Hiçbir sürtüşme ve tartışmaya girilmeyecek, varsa şikâyetlerini Yüklenici temsilcisi aracılığıyla İdareye iletecektir.
8.        Danışma Yönlendirme Elemanı/ASDEP Görevlisinin çalışma süresi 5 saati cumartesi günü olmak üzere haftalık 45 saat olacaktır. Personelin çalışma saatleri İdare tarafından belirlenecektir. 4857 sayılı İş Kanununda yapılacak mesai saatleri değişiklikleri çalışanlara uygulanacaktır.
9.        Danışma Yönlendirme Elemanı/ASDEP Görevlisi, doğal afet, göç, olağanüstü hal gibi mücbir hallerde hizmet bölgesi dışında geçici süre ile görevlendirilebilecektir.

MADDE 6- İDARENİN YÜKÜMLÜLÜKLERİ

1.        Danışma Yönlendirme Elemanı/ASDEP Görevlisi, görev alanına ilişkin olarak yürürlükte bulunan mevzuat, kural ve kaideler hakkında hizmet içi eğitim yoluyla bilgilendirilecektir.
2.        İlgili kurum ve kuruluşların, yerel yönetimlerin ve STK’ların hizmetlerine ilişkin gerekli dokümanları temin ederek, gerektiğinde sorumluluk alanındaki kişi ve aileler ile paylaşması için Danışma Yönlendirme Elemanı/ASDEP görevlilerine verecektir.
3.        Hizmet alımlarının kabulü, Muayene ve Kabul Yönetmeliği esasları dâhilinde yapılır, bu komisyonda tercihen SHM Müdürü, SHM Başvuru Tespit İzleme Birim Sorumlusu görevlendirilir.
4.        Danışma Yönlendirme Elemanı/ASDEP Görevlisi tarafından gerçekleştirilen alan taramaları ile veri girişleri sonucunda oluşan sosyal risk haritaları doğrultusunda yerel düzeyde tedbirler alacaktır.
5.        İdare, çalışanların bilgi, beceri ve deneyimleri ile ilgili olarak herhangi bir dönemde yazılı veya sözlü olarak ölçümleme yapabilecektir. İdarece belirlenecek sorumlular tüm hizmeti denetlemekle yetkili ve görevlidir.
6.        İdare, Danışma Yönlendirme Elemanı/ASDEP Görevlilerinin görev yapacağı yerler ile bu yerlerdeki görevli sayısını, iş yükünü dikkate alarak görevli oldukları il dâhilinde değiştirmekte serbesttir. Doğal afet, olağanüstü hal gibi mücbir hallerde görevli olduğu il sınırları dışında geçici süre ile görevlendirilebilir. Söz konusu görevlendirme, her bir personel için,  her durumda,  aynı yıl içinde toplam 30 günden fazla olamaz.
7.        Danışma Yönlendirme Elemanı/ASDEP Görevlisinin, 5. maddede sayılan kurallara, iki kez uymadığı tutanakla tespit edilir ve üçüncü kez kurallara uymadığı saptanırsa, işten çıkarılması için Yükleniciye bildirimde bulunulur.
8.        ASDEP Görevlilerinden FETÖ/PDY, PKK, DHKPC vs. gibi terör örgütleri ile ilişkisi tespit edilenlerin sözleşmeleri feshedilir.

9.        Aile Sosyal Destek faaliyetlerinin öncelikle bir kadın bir erkekten olmak üzere en az ikişer kişilik ekiplerce yapılmasını sağlar. Personel temin sürecinde de buna ilişkin tedbir alır.
10.    Gizlilik sözleşmesi hazırlar, imzalatır.
11.    İşe alınan personelin ibraz ettiği diploma, ve adli sabıka sicil belgelerinin kontrolü resmi yazışma yolu veya interaktif yol ile yapılır. Sahte işlem tespiti halinde ilgili hakkında adli takibat başlatılmasının yanı sıra işe alım kararı iptal edilir.
12.    Personelin İl Mülki sınırları dışında görevlendirilmesi durumunda  6245 sayılı Kanun çerçevesinde harcırah  verilir.
MADDE 7- YÜKLENİCİNİN YÜKÜMLÜLÜKLERİ:
1.        Yüklenici, ihale konusu hizmetin ifasında gerek 4857 sayılı İş Kanunu, gerekse 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine uymak, bu mevzuatlardan kaynaklanacak olan personel haklarını karşılamakla yükümlüdür. Söz konusu mevzuatlardan kaynaklanan sorumlulukların yerine getirilmemesinden İdare sorumlu değildir. Yüklenici, gerekli işlemleri yaparak çalıştırdığı personelin sigorta kartını yasal süresi içinde kendilerine teslim edecek ve personel SGK sicil numaralarını içeren bir liste ile birlikte birer fotokopilerini İdareye teslim edecektir.
2.        Personel ihtiyacı hâsıl olduğunda idarenin bilgisi dâhilinde, önceki personel ile aynı niteliklere haiz yeni personel  işe başlatılacaktır.
3.        Yüklenici, İdareden yazılı olarak “Uygundur” vizesi almadan personele izin vermeyecektir.
4.        Resmi, dini bayram gibi tatil günleri ödemesi İş Kanunu ve bağlı mevzuat çerçevesinde yapılacaktır.
5.        Yüklenici, İdarenin onayını almadan görev yeri değişikliği yapmayacaktır.
6.        Yüklenici, çalışanların güvenliği için hiçbir ihtar veya ikaza gerek kalmadan emniyet tedbirlerini zamanında almak zorundadır. İş ve işçi güvenliğini tüm çalışanlarına öğretmekle yükümlü ve aynı zamanda sorumludur. İhale konusu hizmetin ifası sırasında ihmal, dikkatsizlik, tedbirsizlik, eğitimsizlik veya herhangi bir sebeple meydana gelebilecek kazalardan Yüklenici sorumludur. 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu çerçevesinde “Risk Değerlendirmesi” yapmak Yüklenicinin sorumluluğundadır.
7.        Yüklenici, İdare tarafından sözleşmeye davet yazısının kendisine tebliğ edildiği tarih itibariyle bir hizmet akdine bağlı olarak çalıştırdığı işçiler hariç, sözleşme konusu işte çalıştırılmak üzere hizmet akdi yaparak istihdam edeceği personelin, ihale dokümanında belirlenen nitelikleri taşıyan, Türkiye İş Kurumuna kayıtlı işçiler arasından, 25/6/2003 tarihli ve 4904 Sayılı Türkiye İş Kurumu Kanunu ve ilgili mevzuatı çerçevesinde bu Kurumun İnternet portalına üye olarak doğrudan ya da Kurumun İl ve Şube Müdürlüklerine  başvuruda bulunarak bu birimlerde görevli personel aracılığı ile ve kendisinin belirleyeceği seçme yöntemini kullanmak suretiyle temin edecektir. Yüklenici  firma tarafından temin edilecek olan personel, hizmete uygunluğunun tespiti amacıyla İl Müdürlüğü, Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüğü ve yüklenici firmadan birer yöneticinin katılacağı bir komisyon marifeti ile seçilecektir. Bakanlık gerektiğinde komisyona üye gönderebilir. Komisyonlar en az 3, en fazla 5 kişiden oluşturulmalıdır.
8.        Aile Sosyal Destek faaliyetlerinin en az ikişer kişilik ekiplerce yapılması amacıyla personel temin sürecinde buna ilişkin gerekli tedbirleri alır.
9.        Yüklenici, personelin listesini İdareye bildirecek, İdarenin onayından sonra iş başı yaptıracaktır. İdarenin onayını almadan personel çalıştırmayacaktır.
10.    İdare, Yüklenicinin çalıştıracağı kişi/kişileri ilgili mevzuata ve yapılan iş çerçevesinde belirlenen kıstaslara uygun bulmadığı takdirde, bu kişi/kişiler Yüklenici tarafından 2 (iki) iş günü içinde değiştirilecektir.
11.    4857 sayılı İş Kanunu ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ile ilgili mevzuat hükümlerine istinaden her türlü işçi hakları saklı olmak kaydıyla işçi alınması, işçi ücretlerinin ödenmesi ve işten çıkarılması gibi tüm sorumluluklar Yükleniciye aittir.
12.    Yüklenici, ihale konusu hizmeti İl için Bakanlıkça belirlenen sayıda ve işin gerektirdiği özelliklere uygun vasıfları taşıyan personel aracılığıyla yapacaktır.
13.    Yüklenici çalıştıracağı tüm personelin;
İkametgâh,
Nüfus cüzdanı fotokopisi,
Adli sicil belgesi (e-devlet üzerinden de alınabilir),
Sağlık raporu (Aile Hekimliğinden de alınabilir),
Noter onaylı veya İdarece ASLI GİBİDİR  damgalı Diploma fotokopisi,
belgeleri ile ikişer adet yeni çekilmiş ( son 6 ay içerisinde çekilen) vesikalık fotoğrafını, işe başlatmadan önce İdareye vermek zorundadır.

14.    Personel değişikliği yapılması durumunda, yeni başlatılan personel için de işe başlatmadan önce 13. fıkradaki belgeler İdareye verilecek ve İdarenin onayı alındıktan sonra istihdam gerçekleştirilecektir.
15.    Danışma Yönlendirme Elemanı/ASDEP Görevlisinin izin ve rapor belgeleri aynı gün İdareye bildirilecektir.
16.    Yüklenici, işe yeni başlayan personelin işe başladığı gün SGK işe giriş bildirgesini, işten ayrılan personelin ise işten ayrılış sebebini SGK numaralarını gösteren yazı ile aynı gün İdareye bildirecektir.
17.    Görevini yapmayan,  İdarece belirlenen Performans hedefleri ve ölçütleri ve nispetine göre yapılan değerlendirme sonucu Performansı düşük olan, sözleşme kurallarına uymayan, göreviyle bağdaşmayan hal ve davranışlarda bulunan ya da İdare tarafından değiştirilmesi istenen personelin, yazılı olarak Yükleniciye bildirilmesini takiben en geç üç iş günü içerisinde Yüklenici tarafından işine son verilecektir.
18.    İdarenin onayı olmadan kesinlikle personel değişikliği yapılmayacak ve işten çıkartılmayacaktır. Ancak 4857 sayılı İş Kanununun 25 inci maddesinde belirtilen hallerde işten çıkartılabilecektir.
19.    İşten çıkarılan her personelin çıkış nedenini içeren bir tutanak tutularak, tutanakların bir nüshası işçinin İdaredeki dosyasına, bir nüshası firmadaki dosyasına konulacak olup Yüklenici tarafından da işçiye tebliğ edilecektir.
20.    Yüklenici çalıştırdığı tüm personelin yasal ve sözleşmede ön görülen haklarını korumak, Yüklenici firma çalıştırdığı işçilerin  aylık ücretlerini takip eden ayın 1 (bir) i ile 10 (on) u  arasında  ödemek zorundadır. ( Son ödeme tarihinin resmi tatile denk gelmesi halinde, işçi ücretlerinin resmi tatilin başlangıcından önceki iş günü ödenmesi gerekir.)  Ödemediği takdirde sözleşmede belirtilen cezai hükümler uygulanacaktır.
21.    Yüklenici, personelin ücretini her personel için bankada açtıracağı hesaba yatırmak suretiyle ödeyecektir. Personel hesaplarına ödenen ücreti, bu kişilerin T.C. Kimlik numaralarını, isimlerini gösterir banka onaylı liste ve dekontu hak ediş ekinde ibraz edecek, aksi takdirde Yükleniciye ödeme yapılmayacaktır.
22.    Yüklenici, personeli hiçbir şekilde özel işlerinde veya başka ikinci bir işyerinde çalıştırmayacaktır.
23.    Personel ile Yüklenici arasında herhangi bir anlaşmazlık çıkması ve bu durumun İdareye bildirilmesi halinde 4857 sayılı İş Kanunu ve ilgili mevzuat doğrultusunda gerekli işlemler yapılacaktır.
24.    Yüklenici, personelin Danışma Yönlendirme Elemanı/ASDEP Görevlisi olduğunu gösterir, numunesi veya teknik özellikleri (Logo, Kartvizit, Kimlik vs.)  İdare tarafından bildirilecek yılda  bir kez olmak üzere yazlık yelek ve kışlık mont temin edecektir.
25.    Yüklenici  Askerlik ve doğum gibi durumlarda, ayrılan ASDEP görevlisi ve ayrılanın yerine geçici süre ile istihdam edilecek personelin iş ve işlemlerini İş Kanunu hükümlerine göre yerine getirecektir.

MADDE 8- ÇALIŞTIRILACAK PERSONEL İLE İLGİLİ MADDİ HUSUSLAR

8.1- İşçi Ücreti

Hizmet alımı yoluyla Aile Sosyal Destek Programı işinde çalışan Danışma Yönlendirme Elemanı/ASDEP Görevlisine, ihale tarihinde yürürlükte bulunan brüt asgari ücretin % 110 (yüzde yüz on) fazlası oranında aylık ücret ödenecektir.

8.2- Yemek ve yol ücreti:

Ödenecek, yemek ve yol ücreti nakdi olarak ödenecek olup, bordroda gösterilecektir.

8.3 – Fiyat Farkı:

8.3.1 İhale konusu iş için sözleşmenin uygulanması sırasında aşağıdaki esaslara göre fiyat farkı hesaplanacaktır.
       Kamu İhale Genel Tebliğinin 81 ve 83 ncü maddesine göre; “Personel Çalıştırılmasına Dayalı Hizmet Alımı İhaleleri ile Personel Çalıştırılmasına dayalı olmamakla birlikte  İhale Dokümanında Personel Sayısının Belirlendiği ve Haftalık Çalışma Saatinin tamamının İdarede Kullanıldığı Hizmet Alımlarında” İşçilik maliyetlerine ilişkin fiyat farkı hesaplanacağının ihale dokümanında belirtilmesi gerekmektedir.
8.3.2 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununa göre ihale edilen Hizmet alımlarında uygulanacak fiyat farkına ilişkin hesapların 6 ncı maddesi ile Kamu İhale Genel Tebliğinin 81 ve 83 ncü Maddesine göre Fiyat farkı ödenecektir.
       İhale dokümanında Personel sayısının belirlendiği ve haftalık çalışma saatinin tamamının idarede kullanılmasının öngörüldüğü işçilikler için, 31/5/2006 tarihli ve 5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu uyarınca çalıştırılan işçinin İdari Şartnameye göre İhale tarihi itibarı ile hesaplanan bürüt maliyeti ile uygulama ayındaki bürüt maliyeti arasındaki fark, 5 nci Madde uygulanmaksızın ödenir veya kesilir.
      İhale Dokümanında sözleşme kapsamında çalıştırılacak personele Bürüt Asgari Ücretin belli bir yüzde fazlası oranında ücret ödenmesi öngörülmüş ise, uygulama ayında fiilen ödenen ücret üzerinden  fiyat farkına esas olacak bürüt maliyet bulunur ve fiyat farkı, bu maliyete Asgari Ücretteki bürüt artış oranı uygulanarak hesaplanır. Ulusal Bayram ve Genel Tatil günleri ile fazla çalışma ücreti ile ilgili olarak bu fıkraya göre belirlenen ücret esas alınarak fiyat farkı hesaplanır.
       Uygulama ayı’na ilişkin aylık ücret bordrosunda belirtilen kısa vadeli sigorta kolları pirim oranı ile İdari şartnamede idarece öngörülen kısa vadeli sigorta fonları pirim oranı arasında farklılık olması halinde, bu değişiklik fiyat farkı hesabında dikkate alınır.   

MADDE 9- PERSONELİN EĞİTİMİ VE İŞE BAŞLAMASI

              Sözleşmenin imzalanmasını müteakip, Danışma Yönlendirme Elemanı/ASDEP Görevlilerinin işe başladığı ilk gün Yüklenici tarafından oryantasyon amaçlı eğitim yapılacaktır.
             Danışma Yönlendirme Elemanı/ASDEP Görevlilerine yönelik hizmet içi eğitim ise Bakanlık koordinasyonunda İdare tarafından yapılacaktır. Eğitim döneminde personelin ücreti tam olarak ödenecektir.

MADDE 10- ZARAR ZİYAN TAZMİNİ

              Yüklenici, ihale konusu iş ile ilgili olarak, İdarece verilecek her türlü malzemeler ile ilgili olarak personelin kusurundan dolayı meydana gelecek her türlü hasar ve zararı 10 gün içerisinde tazminle mükelleftir.

MADDE 11- MUAYENE VE KABUL İŞLEMLERİ

              Muayene ve Kabul Komisyonu, Muayene ve Kabul Yönetmeliği esasları dâhilinde işin yürütülmesi sırasında tutulan kayıtlar esas alınarak, işin kabulünü Hizmet İfa Tutanağı ile yapacaktır.

MADDE 12- ŞARTNAME ve EKLERİ
Bu şartname 12 ( oniki ) maddeden ibarettir.


Asdep Türkiye Facebook grubumuza mutlaka katıl!

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder

Lütfen küfür ve hakaret içeren yorumlardan kaçınınız. Eğer bir sorunuz varsa en kısa sürede cevap verilecektir.